Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
              
 
   
   

 

Autorský tím: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Vladimíra Filippová, Ing. Ján Topercer, CSc.
Názov projektu: Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/02-SORO
Celkové oprávnené výdavky projektu: 90 859,06 € (2 737 220,-Sk)
pozn.: 85% sú prostriedky Európskeho sociálneho fondu, 10% sú prostriedky štátneho rozpočtu SR, 5% sú prostriedky zriaďovateľa školy Mesta Ružomberok
Termín realizácie: marec 2009 - august 2010
Cieľ projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka inováciou metód s dôrazom na environmentálnu výchovu a na integráciu anglického jazyka do vyučovania prírodovedných predmetov

Stručný popis projektu:
 
V úvodnej fáze nášho projektu budeme štyri mesiace vzdelávať učiteľov anglického jazyka v cudzojazyčnej odbornej terminológii z oblasti biológie, geografie, fyziky, chémie a predmetov zo vzdelávacej oblasti svet práce. Následne títo preškolený pedagógovia vytvoria metodiky a rôzne iné podporné materiály dôležité pri integrovaní anglického jazyka do vyučovania už spomínaných prírodovedných predmetov. Aby učitelia prírodovedných predmetov boli schopní tieto materiály použiť v praxi, absolvujú pätnásťmesačný intenzívny kurz všeobecnej angličtiny. Po preškolení budú títo pedagógovia s novými kompetenciami s metodickou pomocou angličtinárov sprístupňovať žiakom niektoré dôležité fakty aj v cudzom jazyku. To vyvolá vyššiu motiváciu u detí vzdelávať sa v anglickom jazyku a tiež v prírodných vedách. Súbežne s týmito aktivitami budeme v druhej línii projektu spolu s deťmi počas vyučovania pretvárať areál školy na Liptovskú ekologickú záhradu. Pod odborným vedením Ing. Jána Topercera, CSc. deti vysadia v areáli školy 800 sadeníc zaradených do ôsmich prirodzených rastlinných spoločenstiev Liptova. Žiaci sa naučia technike sadenia, starostlivosti o rastliny, osvoja si metódy úpravy terénu. Formou zážitku si budú doplňovať vedomosti v oblasti biológie ale aj iných predmetov - napríklad anglického jazyka, nakoľko všetky informačné aj popisné tabule budú multijazyčné. A čo je azda najpodstatnejšie, budú si formovať pozitívny vzťah ku živej ale aj neživej prírode, ktorá si určite zaslúži našu zvýšenú pozornosť. Táto aktivita bude podporená piatimi exkurziami do botanických záhrad v širokom okolí. Za zmienku ešte stojí skutočnosť, že z prostriedkov projektu vybudujeme a materiálne vybavíme nové moderné prírodovedné laboratórium. Žiaci tu budú môcť napríklad pozorovať špičkovými mikroskopmi list, ktorý len pred chvíľou obdivovali v areáli školy - v našej Liptovskej ekologickej záhrade. Verím, že všetky tieto aktivity budú smerovať ku zvýšeniu vzdelanostnej úrovne žiakov v oblasti prírodných vied a cudzích jazykov a tiež ku pozitívnej prestavbe ich hodnotového rebríčka. Po ukončení projektu máme úmysel poskytnúť našu Liptovskú ekologickú záhradu ostatným školám v regióne ako výbornú možnosť pre prírodovednú alebo jazykovednú exkurziu.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.